Aktuality

Prijímacie skúšky 2019

Prijímacie skúšky 2018

VÝSTAVA SALÓN 2019

VÝSTAVA SALÓN 2018

Absolventská výstava 2019

Absolventská výstava 2018

Udelenie riaditeľského voľna


Na základe § 150 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. Z.z. , o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ , SŠ , ZUŠ , PŠ OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. ,o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ , SŠ , ZUŠ , PŠ , OU a JŠ udeľuje riaditeľstvo Základnej umeleckej školy ,SNP 1000/30 92401 v Galante ,dňa 13.06.2019 /štvrtok/ RADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu vernisáže výstavy SALÓN 2019 v Renesančnom kaštieli ktorej je spoluautorom. Druhé riaditeľské voľno v školskom roku 2018/2019.

Udelenie riaditeľského voľna


Na základe § 150 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. Z.z. , o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ , SŠ , ZUŠ , PŠ OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z.,o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ , SŠ , ZUŠ , PŠ , OU a JŠ udeľuje : riaditeľka Základnej umeleckej školy , Sídl. SNP 1000/30, 92401 v Galante všetkým žiakom okrem absolventov ZUŠ dňa 07.06.2019 /piatok / RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu slávnostného ukončenia štúdia v ZUŠ. Vernisáž výstavy absolventov ZUŠ v škol.roku 2018/2019. Prvé riaditeľské voľno v školskom roku 2018/2019.

SALÓN 2019 - POZVÁNKA


V MESIACOCH JÚN , JÚL , AUGUST 2019 SA KONÁ VÝSTAVA SALÓN 2019 V RENESANČNOM KAŠTIELI V GALANTE


SALÓN 2019 , REPREZENTAČNÁ VÝSTAVA UMENIA , NA KTORÚ POZÝVAME UMELCOV PREZENTOVAŤ SVOJU TVORBU


SALÓN 2019 ORGANIZUJÚ : MESTO GALANTA , MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO , RENESANČNÝ KAŠTIEĽ , RIADITEĽSTVO ZUŠ GALANTA


XVII. ROČNÍK SALÓN 2019 SA KONÁ V TERMÍNE : 13.06.2019 – 31.06.2019 V PRIESTOROCH RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA UL. ESTERHÁZIOVCOV 92401 GALANTA TELEFÓN : 031 780 4731


DIELA DO RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA TREBA PRINIESŤ DO : 20. MÁJA 2019
FOTO VYSTAVENÝCH DIEL TREBA POSLAŤ NA E-MAIL ADRESU: blankakastova@gmail.com / jpg / DO 20. MÁJA 2019

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok Základnej umeleckej školy, Sídlisko SNP v Galante - Školský poriadokŠkolský poriadok (.pdf)

VÝSTAVA SALÓN 2018

VÝSTAVA SALÓN 2018

Absolventská výstava 2018

Absolventská výstava 2018

GABI 2018

GABI 2018

Prijímacie skúšky 2018

Prijímacie skúšky 2018

GABI 2018 - V.ročník Celoslovenské bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante


Výtvarnej súťaže GABI 2018 sa zúčastnilo 31 základných umeleckých škôl. Počet prijatých výtvarných prác aj so súťažiacimi zo ZUŠ Galanta bolo 440. Žiaci a študenti súťažili v deviatich kategóriach, podľa veku a výtvarných techník.

Významné ocenenie GABI je aj cena primátora a cena detskej poroty. Členovia umeleckej komisie: Akad.mal. Blanka Kästová, Rita Vargová, Mgr.art. Zuzana Hlavatá, Mgr.art. Zuzana Danišková a Ľubica Nemčeková, ocenili: 2 ocenenia cena primátora, 8 hlavných cien, 53 čestných uznaní.

Žiaci si vybrali jednu výtvarnú prácu, ktorej udelili cenu detskej poroty.ZOZNAM OCENENÝCH

Cena primátora
Ľubica Malinaričová, Barbara Szilvási

Ocenenia
Karin Hanzelová, Evelin Osuská

Cena detskej poroty
Samuel Michálek

Hlavné ceny
Sofia Bialončíková, Matiáš Bronček, Lenka Zemková, Zoe Babinčáková, Bianka Kubovicsová, Lucia Ilavská, Kamilla Kisová, Natálie Soldánová, Lea Hornáčeková

Čestné uznanie
Sasha Jezný, Timea Ferencová, Júlia Kolembusová, Lucia Sabová, Nela Kuricová, Lucia Škorňáková, František Tácsik, Timea Maniášová, Tomáš Martvoň, Jakub žabenský, Pavol Berta, Jakub Tatár, Patrik Franko, Nina Nemcová, Michaela Bambuchová, Sára Jánošková, Matilda Kopanicová, Monika Michalcová, Timea Táborská, Alexandra Vanožúrová, Adela Folgáčová, Tani Chenová, Bianka Coganová, Patrícia Holíková, Alexandra Budínská, Karolína Kandorová, Alan Patrik, Laura Tewrnóczka, Nela Kuricová, Tamara Péter, Sára Pastírová Natália Lizáková, Sára Drešková, Ivett Vagenfalová, Nina Grellová, Kristína Megová, Zuzana Molnárová, Réka Marcinkó, Laura Pudmerická, Miriam Navedlová, Nina Jambrichová, Klaudia Lošonská

GABI 2018

Vážení priatelia , dovoľte aby sme vás oboznámili s piatym ročníkom
GABI 2018 Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante
Medzinárodná prehliadka / súťaž/ výtvarných prác GABI.
Nekonšpirujeme , ale prijímame svet v jeho otvorenej podobe .
Prijímame priestor v ktorom naše deti sú súčasťou jeho nekonečnosti.
Pozývame vás spoznávať - FAREBNÝ SVET - tvorený očami našich detských umelcov.
Staňme sa súčasťou tohto diania .

Prihláška GABI 2018

GABI 2016
salon 2017

Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 01 Galanta

 

 

 

 

S p r á v a

 

Za školský rok 2016 / 2017

 

 

o výsledkoch a podmienkach                        výchovno-vzdelávacej činnosti                                            Základnej umeleckej školy,                                  Sídlisko SNP 1000/30,Galanta

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Akad.mal.Blanka Kästová, riaditeľka ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady :

1.   Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. Zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2.   Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006-R Z.z.

3.   Koncepcia rozvoja školy 2015/2016

4.   Štatút Základnej umeleckej školy

5.   Kalendár kultúrnych podujatí Základnej umeleckej školy                                v  šk.r. 2016/2017

6.   Profilácia školy

7.   Výsledky klasifikácie v školskom roku 2016/2017

8.   Informácia činnosti  Rady školy pri ZUŠ

9.   Vyhodnotenie prezentácie a úspešnej reprezentácie školy doma       i v zahraničí vo výtvarnom odbore .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Sídl.SNP 1000/30,Galanta

za školský rok 2016/2017

Základné identifikačné údaje o škole

 

Názov školy : Základná umelecká škola

Adresa : Sídlisko SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Telefón : 031 780 5395

Fax : 031 780 5395

e-mail. : zus-vo@stonline.sk

webová stránka : www.zusgalanta.sk

 

Zriaďovateľ : Mesto Galanta

Riaditeľ školy : Akad. mal. Blanka Kästová

Zástupca riad. školy : nie je                                                                     Vyučovací jazyk : Slovenský

Učebné plány : 1. stupeň :

                         2. stupeň :

Pedagogický zbor :

Riaditeľka školy : Akad.mal.Blanka Kästová

Pedagogickí zamestnanci :

 

Raisa Bošková                                                                                       Akad.mal. Lýdia Boríková – Jančovičová  / zastupujúca /                                                                                       Mgr.art. Zuzana Danišková                                                                         Mgr.art. Zuzana Hlavatá                                                                                   Mgr. Eva Jurásová

Mária Mészárošová                                                                                      Ľubica Nemčeková                                                                                Mgr.Elena Sabová                                                                                        Mgr.art. Veronika Šmigrovská

Rita Vargová                                                                                               

Akad.mal. Lýdia Jankovičová / zastupovala január – jún 2017 /

 

Poznámka : V októbri 2011 učiteľka Mgr.Helena Sabová nastúpila na materskú dovolenku, zastupujúca učiteľka  Mgr.art.Zuzana Hlavatá.

 

Nepedagogickí zamestnanci :

 

Anna Wagnerová

Anna Palecsková

Angela Kováčová

 

 

 

Rada školy :

Mgr.art.Zuzana Danišková  – predseda

Členovia :

 

1.   PhDr . Marta Vajdová

2.   Mgr . Zsolt Barczi             

3.   Mgr.art.Zuzana Hlavatá 

4.   Alexandra Mϋllerová

5.   Lucia  Hartlová

6.   Anna Wagnerová

V Základnej umeleckej škole na  Sídl. SNP 1000/30 v Galante máme skupinové vyučovanie vo výtvarnom  odbore .  

 

Počet skupín vo výtvarnom odbore v školskom roku 2016/2017  ku 30.6.2017 bolo 50 skupín,

 

Žiaci ZUŠ – celkový počet žiakov  v školskom roku  2016/2017

 

 

Žiaci študujúci  spolu

Z toho dievčatá

Z toho chlapci

 

 

 

 

Prípravné štúdium

50

26

24                                                                                          

Základné štúdium

426

288

138

Celkový počet žiakov

476

314

162

 

 

Žiaci II.stupňa základného štúdia

 

 

Žiaci študujúci  spolu

Z toho dievčatá

Vo výtvarnom

Z toho chlapci

1. roč.

5

5

5

0

2.roč.

5

4

5

1

3. roč.

6

1

6

5

4. roč.

6

6

6

0

žiakov

22

16

22

6

 

Žiaci I. stupňa základného štúdia 1.časť

 

 

Žiaci študujúci  spolu

Z toho dievčatá

Vo výtvarnom

Z toho chlapci

1. roč.

94

67

94

27

2.roč.

94

62

94

32

3. roč.

57

33

57

24

4. roč.

47

32

47

15

Celkový počet žiakov

292

194

292

98

 

Žiaci I. stupňa základného štúdia 2.časť

 

 

Žiaci študujúci  spolu

Z toho dievčatá

Vo výtvarnom

Z toho chlapci

1. roč.

30

19

30

11

2.roč.

27

18

27

9

3. roč.

36

26

36

10

4. roč.

19

15

19

4

Celkový počet žiakov

112

78

112

34

Umelecká rada: Mgr.art. Zuzana Hlavatá – predseda predmetovej komisie výtvarného odboru.

Každá učiteľka zodpovedá za svoju prácu rovnakým dielom.

Zápis do 1. ročníka

Počet žiakov zapísaných  do 1. ročníka 1.časti  základného štúdia a prípravného ročníka  : 144 z toho dievčat : 93

Počet žiakov v školskom roku 2016/2017  je 476

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov – 2. polrok : šk.rok 2016/2017

Všetci  žiaci v školskom roku 2015/2016  prospeli s vyznamenaním.

Zamestnanci školy :

 

Celkový počet zamestnancov k 30.06.2017

15

Z toho pedagogickí zamestnanci fyzickí

Prepočítane

9

7,82

Nepedagogickí zamestnanci fyzickí

prepočítane

3

1,80

 

PREHĽAD NAPLNENIA VZDELANOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Akad.mal.Blanka Kästová – VŠVU v Bratislave, Kunstakademie Dusseldorf, prvá atestačná skúška, Funkčné vzdelanie

Mgr.Dana Janebová - PF v Nitre, prvá atestačná skúška,

Mgr.art.Zuzana Danišková – VŠVU v Bratislave, priebežné vzdelávanie  

Mgr.art.Zuzana Hlavatá – VŠMU v Bratislave,, úspešné ukončené adaptačné vzdelávanie .

 

Mgr.art.Veronika Šmigrovská- VŠVU v Bratislave, Ukončené adaptačné vzdelávanie .                                                                             vzdelanie

Mgr. Helena Sabová - PF v Nitre - v súčasnej dobe na MD.

 

Raisa Bošková – Stredná umelecká škola dizajnu v Kijeve

Ľubica Nemčeková – ŠUP v Kremnici

Mária Mészárošová – ŠUP v Bratislave

Rita Vargová - ŠUP v Kremnici

Mgr. Eva Jurásová – PF v Nitre, prvá atestačná skúška

 

Kmeňová škola  : Základná umelecká škola , Sídlisko SNP 1000/30 9240192401 Galanta

 

Elokované   pracoviská ako súčasť  - Základnej umeleckej školy , Sídlisko  SNP 1000/30 , 92401 Galanta

1) Matúškovo   : Hlavná ul ,  2)  Hájská ul  Matúškovo  3)  Galanta –

Švermova ul. Zoltána Kodál,  4)  Galanta – Gejza Dusíka ,  4) Horné

Saliby  5) Veľká Mača  6) Tomášikovo  8) Šintava  9) ZŠ Mostová           

 

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

Prehľad výsledkov súťaží a výstav v školskom roku 2016/2017

Žitnoostrovské pastelky 2017 – Dunajská Streda

Zoznam autorov odoslaných prác :

Tr.uč. Ľubica Nemčeková :                                                                                       

Sára Drešková  5rokov , Nela Hanakovičová  6 rokov

Tr.uč. . Raisa Bošková :     Anna  Korosová 5 rokov                                                                                     

Tr.uč . Mgr.art. Zuzana Danišková  :                                                               Sabina Bagiová 5 rokov , Laura Adamčíková 7 rokov rokov ,                                                                                                               

 

Tr.uč. Mária Mészárošová :                                                                                            Liliana Masná  5 rokov , Lilla Burianová 4 roky , Lara Szilvásiová 4 roky , Olívia Lukovicsová 5 rokov , Antónia Losonszky  6 rokov  rokov ,             

Tr.uč. Mgr.art. Šmigrovská  :                                                                     Leonard Meszáros 5 rokov , Juraj Cetli 5 rokov  Patrik Pethé 5 rokov  , Veronika Morovicsová 6 rokov Liliana 5 rokov , Lenka Majerčinová 7 rokov                                                                                                          

Medzinárodná výstava výtvarných prác detí  LIDICE 17   ,                 Česká republika                                                                                                            Zoznam  vystavujúcich žiakov :                                                                   Tr.uč . Mgr.art . Zuzana Danišková :                                                                        Adam Varga 8 rokov , Zuzana Melayová 9 rokov                                     Tr.uč. Ľubica Nemčeková :                                                                              Eliška Takácsová , 10 rokov , Beáta Takácsová 10 rokov                                 Tr.uč : Mgr.art. Zuzana Hlavatá :   Kristian Matušek 11 rokov , Veronika Geletová 7 rokov , Michal Sárkány 12 rokov                                                 Tr.uč : Rita Vargová : Boglárka Boros 9 rokov , Emily Eliašová 6 rokov , Marieta Miklóšová 10 rokov  Martin Hlavatý 9 rokov

Medzinárodná výstava výtvarných prác detí LIDICE 17 ,                            Česká republika    , Téma  : cestovanie                                                         čestné uznanie dostali :  Michal Sárkány  12 rokov , Adam Varga              8 rokov

 

MUDROCHOVÁ PALETA  2016/2017                                                                 9. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy detskej výtvarnej tvorby zoznam žiakov

Tr.uč.Akad.mal. Blanka Kästová   :                                                                    Gabriela Kovácsová 14 rokov , Lucia Ilavská 14 rokov , Lucia Sobolová 14 rokov , Karin Čápková 14 rokov ,

                                          

 

 

SZUŠ ART PEGAS   , medzinárodná výtvarná súťaž  „ AUTONOMES INCONSCIENTE „/ slobodné podvedomie  /                                             Tr.uč. Mgr.art. Veronika Šmigrovská   :                                                      Nikolas Bordovács 12 rokov  , ,Nina Jambrichová 12 rokov , Adriána Vagaiová 13 rokov

 

Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnice 2017,                                                 VI .ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ Myjava

 

Tr.uč.  Akad.mal. Lýdia Jančovičová :,                                                                   Klára Virág Kovács 15 rokov  , Réka Bárczi 14 rokov

Tr.uč . Mgr.art. Veronika Šmigrovská :                                                            Alexandra Miklóšová , Viktória Sarkány , Jakub Sokol , Juraj Kyseľ , Dominik Grman  Laura Michaela Závodská 

Tr.uč. Mgr.art. Zuzana Danišková  : Bianka Bobálová , Vivien Burianová , Karin Hanzelová , Lucia Hindáková , Sofia Bieberová

 

 

Výročie 25.rokov Základnej umeleckej školy na sídlisku SNP 1000/30 v Galante .                                                                                   V marci  2017 sme si slávnostne pripomenuli  spolu s pozvanými hosťami  : primátorom  Mesta Galanta , zamestnancami kultúry , riaditeľmi ZŠ , žiakmi a ich rodičmi ,  výstavou výtvarných prác žiakov ZUŠ -   Farby jari , v priestoroch MsÚ v Galante  .                                                                                   Školský rok 201 6 / 2017 sa niesol v umeleckej a kultúrnej oblasti  v Meste Galanta , ktoré v roku 2017 oslavuje 780 výročie prvej písomnej zmienky o meste Galanta .

ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA  2017,  06..6.2017 -  31.8.2017, výstava výtvarných prác 35 absolventov 1. a 2.stupňa ZUŠ v priestoroch MsÚ Galanta

 

V roku 2017 naša ZUŠ , Sídl. SNP v  Galante usporiadala 16.ročník  výstavy SALÓN 2017 – jún,júl,august  2017, výstava  výtvarných prác               26 . umelcov, pedagógov z celého Slovenska v Renesančnom kaštieli v Galante.

 

 

Úlohou výchovno-vzdelávacieho programu Základnej umeleckej školy je aj príprava žiakov a študentov na ďalšie štúdium v odboroch umeleckých a umelecko-technických , pedagogických .

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy :

 

ZUŠ Sídlisko. SNP sa nachádza v priestoroch bývalých jasieľ. Triedy vytvárajú relatívne dostatočne možnosť pracovať a tvoriť. Vyučovanie je skupinové. Zo strany vedenia školy i pedagógov je neustála snaha tieto podmienky zdokonaľovať.

Zlepšenie podmienok vo výtvarnom odbore dosahujeme  obnovou a rekonštrukciou školy.

Školu navštevuje veľa žiakov pri tomto rôznorodom a náročnom vyučovaní je taktiež dôležité dodržiavanie absolútnej hygieny.

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu

Rozpočet schválený           rok 2016                  rok 2017

Mzdy a odvody                     114 600 €               131 170 €    

Prevádzka                              31 000 €                  30 000                     

Dotácia z Mesta                    145600 €                161 170 

Vlastné príjmy                          22 00 €                  22 100 

Príjmy spolu                           167 700 €               183 270   

                                         

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Iné príjmy za školský rok 2016 / 2017

 

 

Medzi iné príjmy sme dostali :

 

úroky                                                     1,64 €

dopropis                                        9 465,36 

školné                                         23 910,40 

príjmy spolu 2014                     33377 , 40       

 

Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia :

Zámerom rozvoja ZUŠ , Sídl. SNP je kvalitné zdokonaľovanie funkčnosti školy. Zveľaďovanie bohatstva po stránke duchovnej i materiálnej.

Škola musí byť aj zaujímavá, atraktívna, musí sa vedieť presadiť.

Dobrú školu bude navštevovať viacej žiakov.

ZUŠ na Sídl. SNP vo svojej 30. ročnej existencii preukazuje nádherné výsledky vo svojej umelecko-výchovnej činnosti. Značné množstvo ocenení za školský rok 2015/2016 je výsledkom kvalitnej práci pedagógov.

Je našim cieľom si tento potenciál uchovať, obohatiť a ďalej rozvíjať.

CIELE :

 Moderná škola, moderný pedagóg, múdry žiak.

Samozrejme kvalitná škola, kvalitný pedagóg – úspešný žiak.

Výtvarný odbor je súčasťou všeobecného vzdelávania, ako významný umelecko – výchovný predmet. Poskytuje vizuálne zážitky a skúsenosti, rozvíjanie výtvarných schopností a zručností. Učí žiakov hodnotiť ľudské artefakty, vizuálne médiá a riešenie priestoru.

Rozvíja produktívne výtvarné činnosti v rôznych témach a technikách. Využíva kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie, dekoratívne činnosti, počítačovú grafiku.                                                                                                       

Škola disponuje keramickou vypaľovacou pecou a hrnčiarskym kruhom. Žiaci majú takto možnosť rozvíjať svoju manuálnu zručnosť s formujúcim sa  estetickým cítením.

 

Podporovať verejné prezentovanie sa žiakov a zabezpečiť účasť talentovaných žiakoch na súťažiach.

 

 

 Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy 2016/2017

Koncepčný plán a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho programu ZUŠ sú založené na tvorivom prístupe zameranom na potrebách a požiadavkách školského rozvoja : žiakov, rodičov a kultúrno-vzdelávacích organizácií.

Všeobecné ciele a poslanie ZUŠ vychádzajú z koncepcie programu školy. Jeho obsahom je kvalitné plnohodnotné umelecké vzdelávanie našich žiakov. Základná umelecká škola svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi v plnej miere spĺňa atribúty umeleckej školy s významným kultúrno-výchovným poslaním.

Škola svojou činnosťou predstavuje významnú súčasť programu výchovy a vzdelávania vo svojom regióne.

 

Kultúrne aktivity nášho zariadenia sú úzko späté s prostredím v ktorom žijeme

1.   Deň otvorených dverí

2.   Deň umeleckých remesiel

3.   Tvorba vianočných a novoročných pozdravov

4.   Absolventská výstava,výstava prác žiakov absolventov

5.   Výstavy žiackych prác v elokovaných triedach

6.   Výtvarný Salón,výstava výtvarných prác umelcov-pedagógov v Renesančnom kaštieli                               

 

 

Napriek veľkému súčasnému technickému rozvoju , spoločnosť a deti ktoré v nej vyrastajú potrebujú estetické cítenie . Schopnosť cítiť, myslieť a tvoriť. Tieto hodnoty odpútavajú deti od nudy či aktivít, ktoré neprospejú jeho vývoju.

RADA ŠKOLY je ustanovená v súlade s paragrafom 24 Zákona č. 596/2003 Z.z..,Vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z. a Zákona č. 245/2009 Z.z. Je poradným samosprávnym orgánom , ktorý má na zreteli verejné záujmy žiakov, ich rodičov , pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa , presadzuje správy o celkovej činnosti školy : výchovnej vzdelávacej činnosti, počte študujúcich žiakov, o tvorbe žiakov a ich prezentáciu, taktiež je informovaná o Koncepčnom zámere rozvoja školy a jeho plnenia.

Rodičovské združenie pri ZUŠ : je dobrovoľné občianske združenie rodičov. Spolupracuje s vedením školy , spolu sa podieľa  pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí školy a pri obohacovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. Činnosť rodičovského združenia sa radí schválenými stanovami, odporúčaniami  SRRZ a ustanoveniami príslušných zákonov.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

Vo svojej pedagogickej i umeleckej činnosti škola dosahuje výborné výsledky. Sú to výsledky na domácich i zahraničných výstavách, súťažiach. Stopercentná úspešnosť prijatia našich žiakov na stredné umelecké školy, vysoké školy umelecko-technického zamerania. Dobrá spolupráca s miestnymi kultúrnymi organizáciami i ZŠ školami                            a školskými zariadeniami v meste Galanta.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala riaditeľka školy :                   Akad.mal. Blanka Kästová

V Galante , dňa :    31. 08 .2017

 

 

Na vedomie zobrala  :                              Mgr.art. Zuzana Danišková                                                                 Predsedkyňa  Rady školy  pri ZUŠ                                                                        Sídlisko SNP  1000/30                                                                                          v Galante  dňa:    21.09.2017

Absolventská výstava 2017


salon 2017

Absolventská výstava 2017


absolventska vzstava 2017

25 rokov Základnej umeleckej školy na Sídlisku SNP v Galante


V budove bývalých jasieľ na Sídlisku SNP medzi obytnými blokmi pôsobí Základná umelecká škola.

V roku 1962 vznikla prvá ĽŠU v meste Galanta len s hudobným odborom. V roku 1967 bol založený aj výtvarný odbor, kde prvou učiteľkou bola pani Eva Králiková.

Základná umelecká škola, Sídlisko SNP v Galante bola založená v roku 1992. Existencia školy je postavená na pevných základoch 55 ročnej tradícii výtvarného odboru umeleckého vzdelávania v Galante. Jej vznikom sa ZUŠ zapojila do siete štátnych základných umeleckých škôl na Slovensku. Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie , pripravuje žiakov na štúdium v odbore výtvarnom na stredné umelecké školy, ako aj na štúdium vysokých škôl s pedagogickým, umeleckým a umeleckotechnickým zameraním.

ZUŠ vychováva žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a aktívnej účasti na výstavách, výtvarných súťažiach doma i v zahraničí. Významná je i jej úspešná reprezentácia na kultúrnych podujatiach a výstavách v našom regióne i v Meste Galanta.

Za všetky spomeňme už pravidelné aktivity:
- GABI – Celoslovenské bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante
- Absolventské a vianočné výstavy v priestoroch Mestského úradu v Galante
- Deň umeleckých remesiel v priestoroch ZUŠ
- Výtvarný SALÓN umelcov v Renesančnom kaštieli v GalanteNapísala Akad.mal. Blanka Kästová

25 rokov zus

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY


prijimacie skusky 2017

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna , dňa 09.11.2016


Riaditeľka Základnej umeleckej školy , Sídlisko SNP 1000/30 , v Galante , v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / §150 , ods.. 5 a zmene a doplnení niektorých zákonov , udeľuje žiakom školy z dôvodu EXURRZIE do Kunsthistorische Museum in Wien / Kultúrnohistorické múzeum vo Viedni /.


V tento deň majú všetci žiaci voľno . Pedagogickým doprovodom na exkurzii budú učiteľky ZUŠ .

Akad.mal. Blanka Kästová , riaditeľka školy


OZNAM


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy , Sídlisko SNP 1000/30 92401 v Galante oznamuje :
ZRUŠENIE TANEČNÉHO ODBORU v školskom roku 2016 / 2017
v jej priestoroch .

Prípadné otázky týkajúce sa tohto oznamu vám môžeme zodpovedať na riaditeľstve ZUŠ , Sídlisko SNP 1000/30 , 92401 Galanta

Riaditeľka školy
Akad.mal. Blanka Kästová


Výzva na predloženie cenovej ponuky


Predmet zákazky : Výstavba troch hygienických zariadení

Opis predmetu zákazky: Prestavba , búracie práce , kanalizačné ,vodoinštalačné , vzduchotechnika. Výstavba troch nových hygienických zariadení. Vyššia náročnosť prevedenia. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky.

Typ zmluvy : Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka ( ďalej len zmluva )

Miesto dodania: Základná umelecká škola , Sídlisko SNP 1000/30 , 92401 Galanta
Termín dodania : do 15 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Doručenie ponuky : Základná umelecká škola , Sídlisko SNP , 92401 Galanta
Lehota na predkladanie ponúk : 25.07.2016 - 12.hodine

Pre viac informácií čítaj tu!


Dňa 16.06.2016 ( štvrtok ) - RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Riaditeľka ZUŠ , Sídlisko SNP 1000/30 v Galante v súlade so zákonom
245/2008 Z.z. podľa paragrafu 150 ods.5/ poskytuje žiakom na deň
16.06.2016 ( štvrtok ) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.


15. ročník SALÓN 2016 . Výstava výtvarných diel umelcov
profesionálov v Renesančnom kaštieli v Galante . Organizátori
výstavy : Mesto Galanta , MsKS Galanta , Základná umelecká škola,
Sídlisko SNP Galanta .

Spoločenské podujatie organizované školou :

SALÓN 2016

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 17.06.2016 ( štvrtok )


Dňa 10.06.2016 ( piatok) - RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Riaditeľka ZUŠ , Sídlisko SNP 1000/30 v Galante v súlade so zákonom
245/2008 Z.z. podľa paragrafu 150 ods.5/ poskytuje žiakom na deň
10.06.2016 ( piatok ) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.


Slávnostné ukončenie štúdia absolventov druhej časti prvého
stupňa a absolventov druhého stupňa.
Spoločenské podujatie organizované školou :

Vernisáž absolventskej výstavy 2016

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 13.06.2016 ( pondelok )


Prijímacie skúšky , zápis žiakov


Prijímacie skúšky , zápis žiakov v školskom roku 2016/2017: vo výtvarnom odbore
Základnej umeleckej školy,
Sídlisko SNP 1000/30 , 92401 Galanta
prebiehajú v mesiacoch jún 2016 - 10. september 2016,
v čase : 9 hod – 17 hod , pondelok - piatok
mesačný poplatok za štúdium je 5 €.

riaditeľka školy Akad.mal. Blanka Kästová


Absolventská výstava 2016


absolventska vzstava 2013

GABI 2016

Vážení priatelia , dovoľte aby sme vás oboznámili so štvrtým ročníkom GABI 2016 Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante.Medzinárodná prehliadka / súťaž/ výtvarných prác GABI. Nekonšpirujeme , ale prijímame svet v jeho otvorenej podobe . Prijímame priestor v ktorom naše deti sú súčasťou jeho nekonečnosti. Pozývame vás spoznávať - FAREBNÝ SVET - tvorený očami našich detských umelcov. Staňme sa spolu súčasťou tohto diela.

Prihláška GABI 2016

GABI 2016

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Sídlisko SNP 1000/30 v Galante rodičom a žiakom školy , že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / Školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov /podľa § 150 ods.5 / udeľuje dňa 8.1.2016 RIADITEĽSKÉ VOĽNO z organizačných dôvodov.
Nástup do školy bude po vianočných prázdninách 11.1.2016 podľa vyučovacieho rozvrhu .

VÝSTAVA SALÓN 2015


absolventska vzstava 2013

Absolventská výstava 2015


absolventska vzstava 2013

 

 

 

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Sídlisko SNP 1000/30,Galanta
za
školský rok 2012/2013

 

 

 

Predkladá : Akad.mal.Blanka Kästová, riaditeľka ZUŠ
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade školy zo dňa 09.07.2013.
Východiská a podklady :

 1. Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. Zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006-R Z.z.
 3. Koncepcia rozvoja školy 2012/2013
 4. Štatút Základnej umeleckej školy
 5. Kalendár kultúrnych podujatí Základnej umeleckej školy v šk.r. 2012/2013
 6. Profilácia školy
 7. Výsledky klasifikácie v školskom roku 2012/2013
 8. Informácia činnosti Rady školy pri ZUŠ
 9. Vyhodnotenie prezentácie a úspešnej reprezentácie školy vo výtvarnom a tanečnom odbore

10. Finančné zabezpečenie školy
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Sídlisko SNP 1000/30,Galanta
za školský rok 2012/2013
Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy : Základná umelecká škola
Adresa : Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta
Telefón : 031 780 5395
Fax : 031 780 5395
e-mail. : zus-vo@stonline.sk
webová stránka : www.zusgalanta.sk

Zriaďovateľ : Mesto Galanta
Riaditeľ školy : Akad. mal. Blanka Kästová
Zástupca riad. školy :nie je
Vyučovací jazyk : Slovenský
Učebné plány : 1. stupeň :
2. stupeň :

- 1 -
Pedagogický zbor :
Riaditeľka školy : Akad.mal.Blanka Kästová
Pedagogickí zamestnanci :

Mgr.art.Zuzana Danišková
Mgr.art.Zuzana Hlavatá
Raisa Bošková
Mária Mészárošová
Rita Vargová
Ľubica Nemčeková
Mgr. Dana Janebová
Mgr.Helena Sabová
Mgr. Eva Jurásová
Mgr.art.Veronika Šmigrovská

Poznámka : V októbri 2011 učiteľka Mgr.Helena Sabová nastúpila na materskú dovolenku, zastupujúca učiteľka Mgr.art.Zuzana Hlavatá.
Nepedagogickí zamestnanci :
Anna Wagnerová
Anna Palecsková
Katarína Víghová
Angela Kováčová

Rada školy :

Fridrich Psota – predseda

Členovia :
Mgr.art.Zuzana Hlavatá
Anna Wagnerová
Katalin Vanya
Ľubica Nemčeková
Erika Pomichalová
Silvia Bednárová
V Základnej umeleckej škole na sídl. SNP 1000/30 v Galante máme len skupinové vyučovanie.

 1. 2 -

Počet skupín vo výtvarnom a tanečnom odbore v školskom roku 2012/2013 ku 28.6.2013 bol 50 skupín, z toho v tanečnom odbore 2 skupiny.

 1. Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch vo výtvarnom odbore – stav k 28.6.2013

 

Celkom

z toho chlapci

z toho dievčatá

Prípravné štúdium

70

29

41

1. roč./I. stupeň

81

29

52

2.roč./ I. stupeň

88

28

60

3. roč./I. stupeň

51

15

36

4. roč./I. stupeň

37

11

26

5. roč./I. stupeň

32

7

25

6. roč./I. stupeň

38

6

32

7. roč.?I. stupeň

31

9

22

8. roč./I. stupeň

21

5

16

1. roč. /II. stupeň

5

1

4

2. roč./ II. stupeň

3

1

2

3. roč./ II. stupeň

1

0

1

4. roč./ II. stupeň

2

0

2

Celkom

460

141

319

 1. 3 -
 2. Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch v tanečnom odbore – stav k 28.6.2013

 

Celkom

z toho chlapci

z toho dievčatá

Prípravné štúdium

2

0

2

1. roč./I. stupeň

4

0

4

2.roč./ I. stupeň

3

0

3

3. roč./I. stupeň

2

0

2

4. roč./I. stupeň

2

0

2

5. roč./I. stupeň

2

0

2

6. roč./I. stupeň

2

0

2

7. roč.?I. stupeň

2

0

2

8. roč./I. stupeň

1

0

1

1. roč. /II. stupeň

0

0

0

2. roč./ II. stupeň

0

0

0

3. roč./ II. stupeň

0

0

0

4. roč./ II. stupeň

0

0

0

Celkom

20

0

20

 

 

 1. 4 -

Umelecká rada: Mgr.art. Zuzana Danišková – predseda predmetovej komisie výtvarného odboru.
Mgr. Dana Janebová- predseda predmetovej komisie tanečného odboru.
Každá učiteľka zodpovedá za svoju prácu rovnakým dielom.

Počet žiakov spolu v jednotlivých ročníkoch školy – stav k 28.6.2013

Celkom

z toho chlapci

z toho dievčatá

Prípravné štúdium

72

29

43

1.roč./I.stupeň

85

29

56

2.roč./I.stupeň

91

28

63

3.roč./I.stupeň

53

15

38

4.roč./I.stupeň

39

11

28

5.roč./I.stupeň

34

7

27

6.roč./I.stupeň

40

6

34

7.roč./I.stupeň

33

9

24

8.roč./I.stupeň

26

5

17

1.roč./II.stupeň

5

1

4

2.roč./II.stupeň

3

1

2

3.roč./II.stupeň

1

0

1

4.roč./II.stupeň

2

0

2

Celkom :

480

141

339

 1. 5 -

2.1. Zápis do 1. ročníka
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka a prípravného ročníka : 157 z toho dievčat : 99
Počet absolventov prvého a druhého stupňa v školskom roku 2012/2013

Prvý stupeň : 22 žiakov
Druhý stupeň : 2 žiaci
3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov – 2. polrok : šk.rok 2012/2013


Ročník

Počet žiakov

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

1. ročník I.stupeň

85

85

x

x

2. ročník I.stupeň

91

91

x

x

3. ročník I.stupeň

53

53

x

x

4. ročník I.stupeň

39

39

x

x

5. ročník I.stupeň

34

34

x

x

6. ročník I.stupeň

40

40

x

x

7. ročník I.stupeň

33

33

x

x

8. ročník I.stupeň

22

22

x

x

1. ročník II.stupeň

5

5

x

x

2. ročník II.stupeň

3

3

x

x

3. ročník II.stupeň

1

1

x

x

4. ročník II.stupeň

2

2

x

x

Celkom :

408

408

0

0

Všetci žiaci v školskom roku 2012/2013 prospeli.
Všetci žiaci v školskom roku 2012/2013 prospeli s vyznamenaním.

 1. 6 -

4. Zamestnanci školy

Celkový počet zamestnancov k 06.2012

13

Z toho pedagogickí zamestnanci fyzickí
prepočítane

9
8,00

Nepedagogickí zamestnanci fyzickí
prepočítane

4
1,80

PREHĽAD NAPLNENIA VZDELANOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Akad.mal.Blanka Kästová – VŠVU v Bratislave, Kunstakademie Dusseldorf, prvá atestačná skúška, Funkčné vzdelanie
Mgr.Dana Janebová - PF v Nitre, prvá atestačná skúška,
Mgr.art.Zuzana Danišková – VŠVU v Bratislave, priebežné vzdelávanie
MPC ,zúčatňuje sa aktualizačného vzdelávania
Mgr.art.Zuzana Hlavatá – VŠMU v Bratislave
Mgr.art.Veronika Šmigrovská- VŠVU v Bratislave
Mgr. Helena Sabová - PF v Nitre, priebežné vzdelávanie MPC, zúčastňuje sa aktualizačného vzdelávania - v súčasnej dobe na MD.

Raisa Bošková – Stredná umelecká škola dizajnu v Kijeve, priebežné vzdelávanie MPC
Ľubica Nemčeková – ŠUP v Kremnici, priebežné vzdelávanie
Mária Mészárošová – ŠUP v Bratislave, priebežné vzdelávanie MPC
Rita Vargová - ŠUP v Kremnici, priebežné vzdelávanie MPC
Mgr. Eva Jurásová – PF v Nitre, prvá atestačná skúška,

 1. 7 -
 2. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

Prehľad výsledkov súťaží a výstav v školskom roku 2012/2013
Ex Libris Hlohovec 2013
Počet zúčastnených detí : 34
Medzinárodná výtvarná súťaž Európa v škole
Počet zúčastnených žiakov : 15

Zoznam zúčastnených žiakov:
Alex Róka, 7 r.,Viktória Ághová , 7 r.,Andrea Furinda , 7 r.,
Barbora Trojaková, 12 r.,Dominka Doményová, 12 r.,Miroslava Mordavská, 13 r.,Diana Dobrovodská, 12 r., Hana Hudáková, 12 r.
Milan Simó, 8 r.,Viktória Laurová, 8 r.,David Žužkovič, 12 r
Kristián Popelák, Péter Uhrapka, Dávid Manek ,

Celoslovenská výtvarná súťaž 15.ročník Bienále detskej výtvarnej súťaže Novoročenky 2013
Ocenení žiaci : Gregor Gál 2.miesto, Dávid Beno 3.miesto,
Čestné uznanie : Ondrej Šutto ,Annamária Ághová
Medzinárodná detská výtvarná súťaž Lidice 2013

Veronika Beňovská, 7 r.,Sofia Bieberová , 7 r.,Viktor Morovič , 7 r.
Terézia Záreczky , 10 r.,Mária Záreczky , 12 r.Anna Cupal , 8 r.
Virág Kovács , 10 r.Eszter Narancsíková , 10 r.Balázs Cservenka , 10 r.Dominik Hlavatý , 10 r.Lucia Ilavská, 10 r. Robert Farkas, 13 r.Miroslav Kerďo, 11 r.Gabriela Kovácsová, 10 r.
Andrea Furinda, 8 r.Veronika Mihalovičová, 7 r.Petra Kovácsová,
8 r.Lucia Jablončíková, 11 r.
Kristína Gajdošová, 10 r.Nikoletta Nagyová, 10 r.,Zoltán Oros, 10 r.
Radek Valigura, 13 r.Lucia Sobolová, 11 r.,Roman Florek, 8 r.
Viktória Nováková, 14 r.,Simona Patajová, 6 r
.Adrian Bernáth, 6 r.Rebeka Beniánová, 9 r.Adrika Vágaiová, 9 r.

 

 1. 8 -

Ocenení žiaci detskej výtvarnej súťaže Lidice 2013
Medaila : Gabriela Kovácsová
Čestné uznania : Veronika Beňovská,Veronika Mihalovičová, Viktor Morovič,Lucia Sabolová, Radek Valigura

Celoslovenská výtvarná súťaž Impressionizmus v mojom kraji
Počet zúčastnených žiakov : 16
Čestné uznanie: ZUŠ Galanta
V školskom roku 2012/2013 oslavujeme 20 rokov založenia Základnej umeleckej školy, Sídl.SNP 1000/30 v Galante. 50 rokov založenia výtvarného odboru ZUŠ / ĽŠU / v Galante. Pri tejto príležitosti sa ZUŠ ako súčas spoločenského kultúrneho vdania predstavila výstavami : Premeny zimy v priestoroch MsÚ v Galante, a Farby jari vo Vlastivednom múzeu v Galante.

Primátor mesta Galanta udelil pri príležitosti 775.výročia prvej písomnej zmienky v Galante :
Hlavnú cenu výtvarnej súťaže : Viktórii Sokolovej

 

Základná umelecká škola už tradične pripravuje Deň umeleckých remesiel.
12.12.2012 za prítomnosti 15 ľudových umelcov sa v priestoroch ZUŠ sa prezentovalo ľudové umenie za hojného počtu detí a pozvaných hostí a priateľov školy.
Absolventská výstava 2013
Dňa 7.6.2013 bolo slávnostné ukončenie štúdia absolventov ZUŠ I.stupňa základného štúdia ( 8 rokov štúdia ) a  II.stupňa základného štúdia ZUŠ ( 4 rokov štúdia ).
Štúdium vo výtvarnom a tanečnom odbore ukončilo 24 absolventov.
Kultúrny program vernisáže absolventskej výstavy zabezpečilo tanečné oddelenie. Vystavené výtvarné práce absolventov v priestoroch prízemia MsÚ sú prevedené v technikách : maľba, grafika, počítačová grafika, priestorové práce a keramika.

 1. 9 -

Absolventská výstava 1.časti I.stupňa základného štúdia ZUŠ ( 4 rokov štúdia ) sa nachádzala na paneloch v priestoroch Základnej umeleckej školy.

Tanečný odbor :
1.miesto v Tanečnej súťaži v Šali získal Tanečný súbor GALAGTIK, MAŽORETKY.

Medzinárodná výtvarná súťaž : Always Green, Always blue – Vždy zelené ,vždy modré – Toruň 2013
24 žiakov sa zúčastnilo so svojimi výtvarnými prácami.
SALÓN 2013
Základná umelecká škola usporiadala už 12.ročník výstavy diel umelcov profesionálov so zameraním na umelcov pedagógov. Aj 13.6.2013 bola slávnostná vernisáž v Renesančnom kaštieli v Galante. Na Salóne 2013 vystavuje 25 umelcov. Výtvarné salóny v Renesančnom kaštieli svojou kvalitou robia dobré meno našej ZUŠ v kultúrnom živote mesta Galanta.
Ďalšie aktivity a prezentácia školy na verejnosti :
SEPTEMBER 2012
Tvorba nového školského roka. Novoprijatí žiaci, zadelenie žiakov. Nové pracovné plány.
DECEMBER 2012
Deň umeleckých remesiel
Tvorivé dielne
Tvorba vianočných a novoročných pozdravov
FEBRUÁR 2013
Výstava Premeny zimy

 1. 10 -

APRÍL – MÁJ 2013
Výstava Farby jari
JÚN – JÚL 2012
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA 2013
Salón 2013
Výstava výtvarných prác absolventov v priestoroch Mestského úradu Galanta
Výstava SALÓN 2013 profesionálov, pedagógov v priestoroch Renesančného kaštieľa Galanta
6.Vyhodnotenie projektov a programov školy

 1. Premeny zimy – výstava výtvarných prác v priestoroch MsÚ Galanta
 2. Farby jari – výstava výtvarných prác žiakov v priestoroch Vlastivedného múzea v Galante
 3. Absolventská výstava výtvarných prác absolventov prvého a druhého stupňa v školskom roku 2012/2013 v priestoroch Mestského úradu Galanta
 4. Výstava SALÓN 2013 profesionálov, pedagógov v priestoroch Renesančného kaštieľa Galanta

Projekty podporované mestom Galanta
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
ZUŠ Sídlisko SNP sa nachádza v priestoroch bývalých jasieľ. Triedy vytvárajú relatívne dostatočne možnosť pracovať a tvoriť. Vyučovanie je skupinové. Zo strany vedenia školy i pedagógov je neustála snaha tieto podmienky zdokonaľovať.
Zlepšenie podmienok vo výtvarnom i tanečnom odbore dosahujeme obnovou a rekonštrukciou školy.
Školu navštevuje veľa žiakov pri tomto rôznorodom a náročnom vyučovaní je taktiež dôležité dodržiavanie absolútnej hygieny na pracovisku .
9.1.Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
- 11 -
Rozpočet schválený Rozpočet upravený

Mzdy a odvody 110 500 € 111 020 €
Prevádzka 29 000 € 29 000 €
Dotácia z Mesta 139 500 € 140 020 €
Vl. príjmy – školné 20 000 € 20 000 €
Príjmy spolu 159 500 € 160 020 €

9.2.Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť

V školskom roku 2011/2012 sme mali vlastné príjmy školné vo výške:
21786,78 EUR.
Z týchto finančných prostriedkov bolo použitých v školskom roku 2012/2013 na výmenu okien v ďalších priestoroch školy. Ďalšie stavebné a technické opravy. Počas letných prázdnin sa previedli nátery stien časti školy, výmena kovových kadí na modelovanie, likvidácia vyradených predmetov v sklade a vytvorenie priestoru na archív.
9.5.Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Iné príjmy za školský rok 2012/2013
Medzi iné príjmy sme dostali :
úroky 4,50 €
dopropis 55,32 €

 1. 12 -
 2. 1Poskytnuté účelové finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Galanta

Farby jari 2013 v sume 300 €, ktoré boli použité na tlač pozvánok, plagátov, veľkoplošnú tlač, pútača pred Vlastivednom múzeu a v priestoroch prízemia MsÚ.
Absolventská výstava 2013 v sume 250 € určené na nákup kníh pre absolventov, tlač pozvánok a plagátov .
SALÓN 2013 v sume 360 € na tlač a grafické práce katalógov farebná A5 + obálka ako aj na tlač pozvánok a plagátov.
Účelové finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu-spadnutá omietka vo výške 214,80 €.

10. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Zámerom rozvoja ZUŠ , Sídlisko SNP je kvalitné zdokonaľovanie funkčnosti školy. Zveľaďovanie bohatstva po stránke duchovnej i materiálnej.
ZUŠ tvorí výtvarný a tanečný odbor.
V škole pracuje desať pedagógov a štyria zamestnanci nepedagogickí.
Z dôvodu kvalitného fungovania zariadenia je dôležité vedenie v poriadku úradnej agendy, pedagogickej agendy – triedna dokumentácia a dokumentácia školy. Čoho správnosť potvrdila i ostatná štátna školská inšpekcia.
Škola musí byť aj zaujímavá, atraktívna, musí sa vedieť presadiť. Dobrú školu bude navštevovať viacej žiakov.
ZUŠ na Sídlisku SNP vo svojej 20. ročnej existencii preukazuje nádherné výsledky vo svojej umelecko-výchovnej činnosti. Značné množstvo ocenení za školský rok 2012/2013 je výsledkom kvalitnej práci pedagógov.

 1. 13 -

/Je našim cieľom si tento potenciál uchovať, obohatiť a ďalej rozvíjať.
Máme vysokú úspešnosť prípravy žiakov a študentov na stredné umelecké školy, univerzity umeleckého a umelecko-technického zamerania.

CIELE :
1. Moderná škola, moderný pedagóg, múdry žiak.
Samozrejme kvalitná škola, kvalitný pedagóg – úspešný žiak.
Výtvarný odbor je súčasťou všeobecného vzdelávania, ako významný esteticko – výchovný predmet. Poskytuje vizuálne zážitky a skúsenosti, rozvíjanie výtvarných schopností a zručností. Učí žiakov hodnotiť ľudské artefakty, vizuálne médiá a riešenie priestoru.
Rozvíja produktívne výtvarné činnosti v rôznych témach a technikách. Využíva kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie, dekoratívne činnosti, počítačovú grafiku.
Škola disponuje keramickou pecou a hrnčiarskym kruhom. Žiaci majú takto možnosť rozvíjať svoju manuálnu zručnosť s formujúcim sa estetickým cítením.
Tanečný odbor rozvíja koordináciu myslenia a pohybov v oblasti klasického tanca, moderného tanca a mažoretiek.

 1. Podporovať verejné prezentovanie sa žiakov a zabezpečiť účasť talentovaných žiakoch na súťažiach.

Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy 2012/2013
Koncepčný plán a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho programu ZUŠ sú založené na tvorivom prístupe zameranom na potrebách a požiadavkách školského rozvoja : žiakov, rodičov a kultúrno-vzdelávacích organizácií.

 1. 14 -

Všeobecné ciele a poslanie ZUŠ vychádzajú z koncepcie programu školy. Jeho obsahom je kvalitné plnohodnotné umelecké vzdelávanie našich žiakov. Základná umelecká škola svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi v plnej miere spĺňa atribúty umeleckej školy s významným kultúrno-výchovným poslaním.
Škola svojou činnosťou predstavuje významnú súčasť programu výchovy a vzdelávania vo svojom regióne.

Kultúrne aktivity nášho zariadenia sú úzko späté s prostredím v ktorom žijeme.

 1. Deň otvorených dverí
 2. Deň umeleckých remesiel
 3. Tvorba vianočných a novoročných pozdravov
 4. Premeny zimy
 5. Farby jari
 6. Absolventská výstava prác žiakov
 7. Výstavy žiackych prác v elokovaných triedach
 8. Výtvarný Salón umelcov-pedagógov v Renesančnom kaštieli

V tanečnom odbore máme jednu kvalifikovanú učiteľku.
Žiaci vystupujú v spoločnom programe základnej umeleckej školy.
Spoločenský význam školy výrazne vzrastá hlavne tým, aký nepostrádateľný prínos poskytuje mladej populácie. Počet platiacich žiakov v školskom roku 2012/2013 bol 480.Súčasný trend je taký, že dieťa a spoločnosť potrebuje aj zručnosť, estetické cítenie. Schopnosť cítiť, myslieť a tvoriť. Tieto hodnoty odpútavajú deti od nudy či aktivít, ktoré neprospejú jeho vývoju.
RADA ŠKOLY je ustanovená v súlade s paragrafom 24 Zákona č. 596/2003 Z.z..,Vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z. a Zákona č. 245/2009 Z.z. Je poradným samosprávnym orgánom , ktorý má na zreteli verejné záujmy žiakov, ich rodičov , pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa , presadzuje správy o celkovej činnosti školy : výchovnej vzdelávacej činnosti, počte študujúcich žiakov, o tvorbe žiakov a ich prezentáciu, taktiež je informovaná o Koncepčnom zámere rozvoja školy a jeho plnenia.

 1. 15 -

Rodičovské združenie pri ZUŠ : je dobrovoľné občianske združenie rodičov. Spolupracuje s vedením školy , spolu sa podiela pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí školy a pri obohacovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. Činnosť rodičovského združenia sa radí schválenými stanovami, odporúčaniami SRRZ a ustanoveniami príslušných zákonov.

11.Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti , v ktorých sú návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy a vzdelávania

Asi najlepšie by bolo citovať ŠŠI. - V svojej činnosti v pedagogickej i umeleckej škola dosahuje výborné výsledky. Sú to výsledky na domácich i zahraničných výstavách, súťažiach. Stopercentná úspešnosť prijatia našich žiakov na stredné umelecké školy, vysoké školy umelecko-technického zamerania a tanečné konzervatórium. Dobrá spolupráca s miestnymi kultúrnymi organizáciami i ZŠ školami a školskými zariadeniami. Pre nás je dôležité v týchto aktivitách pokračovať a ich zdokonaľovať.

Vypracovala
Akad. mal. Blanka Kästová
riaditeľka školy
V Galante 09.07.2013

Prerokované na pedagogickej rade :

V Galante, dňa : 2.7.2012

 1. 16 -

Vyjadrenie Rady školy :
Rada školy je oboznámená s vypracovanou správou,s výsledkami školy , priestorovými a materiálno - technickými prostriedkami.

V Galante

Predseda Rady školy p. Fridrich Psota

 

meno a priezvisko................................

 

podpis................................ pečiatka......................................

 

V Galante dátum : ......................................

 

 

 

 1. 17 -

Program adaptačného vzdelávania
Kategória a podkategória PZ alebo OZ

Persolnálne zabezpečenie :
Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : Základná umelecká škola, sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. art. Veronika Šmigrovská
Dátum a miesto narodenia : 10.1.1987 v Šali
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠVU v Bratislave 21.6.2012
Aprobácia/odborné zameranie : Reštaurátorská tvorba výtvarná tvorba, kresba, maľba, výtvarné techniky.
Pedagogická činnosť : učiteľka základnej umeleckej školy
Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Akad.mal.Blanka Kästová, riaditeľka školy
Cieľové zameranie : termín splnenia 20.06.2013
 termín priebežnej kontroly, hospitácie na vyučovaní
Čiastkové ciele :
Diferencované plánovanie vyučovacej hodiny, kontroly, riešenia problémov.

Hospitácie :
4 témy
Madona – kresba 25.10.2012 kresba rudkou, suchý pastel
Mýtická bytosť – modelovanie 18.3.2013, hlina
Krajina - architektúra - hrad – grafika 25.4.2013 , akvarel
Tulipány - maľba 2.5.2013, akvarel

Konzultácie :
Princíp názornosti, primeranosti a následnosti postupov. Princíp indivizualizácie žiakov s dôrazom na dobrovoľnosť a samorozhodovanie žiakov. Motivácia žiakov kladným hodnotením, vyzdvihnutím individuálnych kvalít. Princíp optimizmu radosť. Dôraz na širokospektrálne spoznávanie výtvarných techník s dôrazom na kresbu, spoznávanie maliarskych grafických a sochárskych techník.
Témy :

 • Kresba – kompozícia, využitie línie, valér s dôrazom na sveteľnosť.
 • Modelovanie – kompozícia, výrazové prvky, možnosti využitia materiálu
 • Grafika – kompozícia, perspektíva vrstvenie
 • Maľba – miešanie farieb, teória farieb, ukladanie farieb, rôznorodosť maliarskych techník

Spôsob ukončenia adaptačného vzdelávania :
Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu
Téma záverečného pohovoru
Predpokladaný termín ukončenia adaptačného vzdelávania : 20.06.2013

..................................... ........................................ ........................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy


pečiatka školy
Záverečná správa uvádzajúceho PZ/OZ

 

Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : VŠVU v Bratislave , Kunstakadenie Duesseldorf

 

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. art. Veronika Šmigrovská
Dátum a miesto narodenia : 10.1.1987 v Šali
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠVU v Bratislave 21.6.2012, doplňujúce pedagogické štúdium 21.6.2012 VŠVU
Aprobácia/odborné zameranie : Reštaurátorská tvorba výtvarná tvorba, kresba, maľba, výtvarné techniky, atelier maliarsky prípravy, technologická kopia , kurz maľby, kurz sochy, kurz fotogfrafie .
Pedagogická činnosť : učiteľka základnej umeleckej školy
Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

 

Adaptačné vzdelanie začalo dňa : 3.9.2012
Termín vykonania otvorenej hodiny : 11.9.2012
Termín vykonania záverečného pohovoru : 20.06.2013

Miera osvojenia profesijných kompetencií potrebných na výkon činností začínajúceho PZ/OZ
Spĺňa všetky požiadavky k úspešnému ukončeniu adaptačného vzdelania.

Odporúčanie uvádzajúceho PZ/OZ :
Na základe splnenia všetkých požiadaviek začínajúci PZ/OZ môže vykonávať odbornú pedagogickú činnosť.

Oboznámenie skúšobnej komisie so záverečnou správou ( dňa ) : 20.06.2013

Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu : Plánovanie vyučovacej hodiny, vytýčenie vzdelávacích c a výchovných cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK. Organizácia práce na vyučovacej hodine.
Časová a obsahová štruktúra hodiny

Téma záverečného pohovoru : Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, pedagogická a ostatná dokumentácia školy, moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania.

 

............................................ ............................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy

 

............................................ ............................................
podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpisy členov sk.komisie


pečiatka školy
Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania

Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : VŠVU v Bratislave , Kunstakadenie Duesseldorf

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. art. Veronika Šmigrovská
Dátum a miesto narodenia : 10.1.1987 v Šali
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠVU v Bratislave 21.6.2012, doplňujúce pedagogické štúdium 21.6.2012 VŠVU
Aprobácia/odborné zameranie : Reštaurátorská tvorba výtvarná tvorba, kresba, maľba, výtvarné techniky, atelier maliarsky prípravy, technologická kopia , kurz maľby, kurz sochy, kurz fotogfrafie .

Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Zloženie skúšobnej komisie :
Predseda : Akad.mal.Blanka Kästová , kategória/kariérová : výtvarník, pedagóg
Pozícia : riaditeľka
Člen : Mgr.art. Zuzana Danišková, kategória/kariérová : výtvarník, pedagóg
Pozícia : pedagóg

Adaptačné vzdelanie bolo ukončené dňa :20.06.2013

Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu : Plánovanie vyučovacej hodiny, vytýčenie vzdelávacích c a výchovných cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK. Organizácia práce na vyučovacej hodine.
Časová a obsahová štruktúra hodiny

Téma záverečného pohovoru : Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, pedagogická a ostatná dokumentácia školy, moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania.

 

Ukončenie adaptačného vzdelávania bolo : ú s p e š n é

 

............................................ ............................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy

 

............................................ ............................................
podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpisy členov sk.komisie

 

 


pečiatka školy

Program adaptačného vzdelávania

 

Zameranie hospitácií :

Individuálna inštruktáž

Ponuka vzdelávania

 

 

IX

 

Hospitácie počas programu:
-začínajúceho učiteľa na hodinách uvádzajúceho učiteľa/pozorovanie, čerpanie skúseností/
-uvádzajúceho učiteľa na hodinách začínajúceho učiteľa
-vedenie školy na hodinách začínajúceho učiteľa

 

Zoznámenie sa s vedením školy,ped.zborom a školou.Základné informácie o právach a povinnostiach pedagogických pracovníkov.Zoznámenie sa so základnou pedagogickou dokumentáciou.
Plán práce školy, PK,školský poriadok.Včlenenie sa do PK-práca v nej.Ustanovenie uvádzajúceho učiteľa,tematické výchovno-vzdelávacie plány v predmete.

 

Výber vzdelávania pre začínajúcehich učiteľov MPC,vzdel.organizácií

 

 

 

X

 

Uvádzajúci učiteľ :
-plánovanie vyučovacej hodiny,
-vytýčenie vzdelávacích a výchovných cieľov vyučovacích cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK,
-organizácia práce na vyučovacej hodine
-časová a obsahová štruktúra hodiny

 

Teoretická a materiálna príprava na vyučovanie. Didaktická analýza učiva a pedagogickej dokumentácie, spôsob administrawtívnej práce v škole.Vypracovanie vlastných tematických plánov s využitím špecifík školy, jej materiálneho zabezpečenia a regionálnych prvkov.Preštudovanie štátnych vzdelávacích programov, školských vzdelávacích programov, osnov a učebníc.

 

Výber vzdelávania pre začínajúcich učiteľov
MPC,vzdel.organizácií

 

 

VI

 

Hospitácie u začínajúceho učiteľa :
-metódy a formy modernizácie vyučovacieho procesu,
-úroveň rečových zručností a spôsob komunikácie so žiakmi,
-otvorená hodina.

 

Konfrontácia plánu uvádzania s úrovňou činnosti začínajúceho učiteľa. Rečová kultúra učiteľa
( jazyková bohatosť, hlasová primeranosť, emocionalita). Hodnotenie práce začínajúceho učiteľa – riaditeľ školy. Otvorená hodina začínajúceho učiteľa. Záverečný hodnotiaci rozhovor pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva riaditeľ školy.

 

Záverečné vyhodnotenie vzdelávacieho cyklu, klady, nedostatky, zovšeobecnenie skúseností a ich uplatnenie v praxi.

 

 

Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania

 • Zákon o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
 • Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program.
 • Pedagogická dokumentácia a ostatná dokumentácia školy, jej vedenie.
 • Organizácia práce na hodine priamej vyučovacej činnosti, plánovanie vyučovacej hodiny, vypracovanie vlastných výchovno-vzdelávacích tematických plánov.
 • Organizačné formy a materiálne prostriedky vyučovania.
 • Moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania. Tvorivosť v práci učiteľa.
 • Význam prípravy na vyučovaciu hodinu.
 • Plánovanie a organizačné zabezpečenie súčastí výchovy a vzdelávania ( exkurzie, výlety, krúžky ... ).

 

 

 

Kritéria hodnotenia adaptačného vzdelávania

 

 • Hodnotenie hospitačnej činnosti.
 • Vedenie pedagogickej dokumentácie a ostatnej pedagogickej dokumentácie školy.
 • Uplatňovanie legislatívy v školskej praxi.
 • Úroveň vypracovania vlastných tematických výchovno-vzdelávacích plánov, využívanie materiálneho vybavenia školy, vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov pedagogickej činnosti, zaraďovanie prierezových tém, uplatňovanie medzipredmetových vzťahov.
 • Písomné plánovanie a organizačné zabezpečenie súčastí výchovy a vzdelávania podľa vlastného výberu – exkurzia, výlet, krúžok ... ( na tlačive ŠEVT ). Predloženie správy a vyúčtovania ( cestovný príkaz ).
 • Záverečný pohovor, preukázanie vedomostí a samostatnosti v komunikácii k určeným témam.

 

 

Skúšobná komisia pri rozhodovaní o ukončení adaptačného vzdelávania berie do úvahy odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ktoré uvádza vo svojej záverečnej správe.

Program adaptačného vzdelávania
Kategória a podkategória PZ alebo OZ

Persolnálne zabezpečenie :
Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : Základná umelecká škola, sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. art. Zuzana Hlavatá
Dátum a miesto narodenia : 26.06.1985 v Galante
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠMU v Bratislave
Aprobácia/odborné zameranie : Scénografická tvorba , výtvarná tvorba, kresba, maľba, výtvarné techniky.
Pedagogická činnosť : učiteľka základnej umeleckej školy
Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Akad.mal.Blanka Kästová, riaditeľka školy
Cieľové zameranie : termín splnenia 20.06.2013
 termín priebežnej kontroly hospitácie na vyučovaní
Čiastkové ciele :
Diferencované plánovanie vyučovacej hodiny, kontroly, riešenia problémov.

Hospitácie :
4 témy
Plagát-Grafika-Exlibris 09.10.2012 – Exlibris
Zátišie – Maľba 22.01.2013 - Maľba temperou zátišie
Ilustrácia – kresba 07.05.2013 – Návrh na plagát
14.05.2013 – Ilustrácia Ezopová bájka

Konzultácie :
O použití princípov na zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a to, princípu názornosti a trvalosti, primeranosti a postupnosti požiadaviek , individualizácie, dobrovoľnosti a samorozhodovania žiakov, princíp optimizmu a radosti z výchovno-vzdelávacieho procesu – motivovanie žiakov kladným hodnotením správneho riešenia tvorby, dôraz na široké poznávanie umeleckých techník(grafických maliarskych, sochárskych) s akcentom aj na teoretickú časť. Najväčší dôraz na kresbu, konkrétne s témami zátišie, miešanie farieb, na riešenie kompozície, práca s fotografiou a ilustráciou. Dôraz na farbu, svetlo, kompozíciu, perspektívu, vrstvenie , atď.

Spôsob ukončenia adaptačného vzdelávania :
Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu
Téma záverečného pohovoru
Predpokladaný termín ukončenia adaptačného vzdelávania : 20.06.2013

 

..................................... ........................................ ........................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy


pečiatka školy

Záverečná správa uvádzajúceho PZ/OZ

 

Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : VŠVU v Bratislave , Kunstakadenie Duesseldorf

 

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. Art. Zuzana Hlavatá
Dátum a miesto narodenia : 26.06.1985 v Galante
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠMU v Bratislave 2.jún 2010 a doplňujúce pedagogické štúdium 18.5.2013 VŠMU
Aprobácia/odborné zameranie : Divadelné umenie, užitá grafika, kresba , maľba, modelovanie, základy architektúry, kostýmová tvorba, scénická tvorba, počítačová podpora, ateliér skulpturálnej tvorby
Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Adaptačné vzdelanie začalo dňa : 3.9.2012
Termín vykonania otvorenej hodiny : 11.9.2012
Termín vykonania záverečného pohovoru : 20.06.2013

Miera osvojenia profesijných kompetencií potrebných na výkon činností začínajúceho PZ/OZ:
Spĺňa všetky požiadavky k úspešnému ukončeniu adaptačného vzdelania.

Odporúčanie uvádzajúceho PZ/OZ :
Na základe splnenia všetkých požiadaviek začínajúci PZ/OZ môže vykonávať odbornú pedagogickú činnosť.

Oboznámenie skúšobnej komisie so záverečnou správou ( dňa ) : 20.06.2013

Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu :
Plánovanie vyučovacej hodiny, vytýčenie vzdelávacích c a výchovných cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK. Organizácia práce na vyučovacej hodine.
Časová a obsahová štruktúra hodiny.

Téma záverečného pohovoru :
Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, pedagogická a ostatná dokumentácia školy, moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania.

............................................ ............................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy

 

............................................ ............................................
podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpisy členov sk.komisie

 

pečiatka školy

Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania

Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : VŠVU v Bratislave , Kunstakadenie Duesseldorf

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. art. Zuzana Hlavatá
Dátum a miesto narodenia : 26.06.1985 v Galante
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠMU v Bratislave 2.jún 2010 a doplňujúce pedagogické štúdium 18.5.2013 VŠMU

Aprobácia/odborné zameranie : Divadelné umenie, užitá grafika, kresba , maľba, modelovanie, základy architektúry, kostýmová tvorba, scénická tvorba, počítačová podpora, ateliér skulpturálnej tvorby

Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Zloženie skúšobnej komisie :
Predseda : Akad.mal.Blanka Kästová, kategória/kariérová : výtvarník, pedagóg
Pozícia : riaditeľka
Člen : Mgr.art.Zuzana Danišková, kategória/kariérová : výtvarník, pedagóg
Pozícia : pedagóg

Adaptačné vzdelanie bolo ukončené dňa : 20.06.2013

Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu :
Plánovanie vyučovacej hodiny, vytýčenie vzdelávacích c a výchovných cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK. Organizácia práce na vyučovacej hodine.
Časová a obsahová štruktúra hodiny.

Téma záverečného pohovoru :
Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, pedagogická a ostatná dokumentácia školy, moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania.

 

Ukončenie adaptačného vzdelávania bolo : ú s p e š n é

 

............................................ ............................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy

 

............................................ ............................................
podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpisy členov sk.komisie

 

 


pečiatka školy

Program adaptačného vzdelávania

 

Zameranie hospitácií :

Individuálna inštruktáž

Ponuka vzdelávania

 

 

IX

 

Hospitácie počas programu:
-začínajúceho učiteľa na hodinách uvádzajúceho učiteľa/pozorovanie, čerpanie skúseností/
-uvádzajúceho učiteľa na hodinách začínajúceho učiteľa
-vedenie školy na hodinách začínajúceho učiteľa

 

Zoznámenie sa s vedením školy,ped.zborom a školou.Základné informácie o právach a povinnostiach pedagogických pracovníkov.Zoznámenie sa so základnou pedagogickou dokumentáciou.
Plán práce školy, PK,školský poriadok.Včlenenie sa do PK-práca v nej.Ustanovenie uvádzajúceho učiteľa,tematické výchovno-vzdelávacie plány v predmete.

 

Výber vzdelávania pre začínajúcehich učiteľov MPC,vzdel.organizácií

 

 

 

X

 

Uvádzajúci učiteľ :
-plánovanie vyučovacej hodiny,
-vytýčenie vzdelávacích a výchovných cieľov vyučovacích cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK,
-organizácia práce na vyučovacej hodine
-časová a obsahová štruktúra hodiny

 

Teoretická a materiálna príprava na vyučovanie. Didaktická analýza učiva a pedagogickej dokumentácie, spôsob administrawtívnej práce v škole.Vypracovanie vlastných tematických plánov s využitím špecifík školy, jej materiálneho zabezpečenia a regionálnych prvkov.Preštudovanie štátnych vzdelávacích programov, školských vzdelávacích programov, osnov a učebníc.

 

Výber vzdelávania pre začínajúcich učiteľov
MPC,vzdel.organizácií

 

 

VI

 

Hospitácie u začínajúceho učiteľa :
-metódy a formy modernizácie vyučovacieho procesu,
-úroveň rečových zručností a spôsob komunikácie so žiakmi,
-otvorená hodina.

 

Konfrontácia plánu uvádzania s úrovňou činnosti začínajúceho učiteľa. Rečová kultúra učiteľa
( jazyková bohatosť, hlasová primeranosť, emocionalita). Hodnotenie práce začínajúceho učiteľa – riaditeľ školy. Otvorená hodina začínajúceho učiteľa. Záverečný hodnotiaci rozhovor pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva riaditeľ školy.

 

Záverečné vyhodnotenie vzdelávacieho cyklu, klady, nedostatky, zovšeobecnenie skúseností a ich uplatnenie v praxi.

 

 

 

 

 

Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania

 1. Zákon o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
 2. Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program.
 3. Pedagogická dokumentácia a ostatná dokumentácia školy, jej vedenie.
 4. Organizácia práce na hodine priamej vyučovacej činnosti, plánovanie vyučovacej hodiny, vypracovanie vlastných výchovno-vzdelávacích tematických plánov.
 5. Organizačné formy a materiálne prostriedky vyučovania.
 6. Moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania. Tvorivosť v práci učiteľa.
 7. Význam prípravy na vyučovaciu hodinu.
 8. Plánovanie a organizačné zabezpečenie súčastí výchovy a vzdelávania ( exkurzie, výlety, krúžky ... ).

 

 

 

Kritéria hodnotenia adaptačného vzdelávania

 

 1. Hodnotenie hospitačnej činnosti.
 2. Vedenie pedagogickej dokumentácie a ostatnej pedagogickej dokumentácie školy.
 3. Uplatňovanie legislatívy v školskej praxi.
 4. Úroveň vypracovania vlastných tematických výchovno-vzdelávacích plánov, využívanie materiálneho vybavenia školy, vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov pedagogickej činnosti, zaraďovanie prierezových tém, uplatňovanie medzipredmetových vzťahov.
 5. Písomné plánovanie a organizačné zabezpečenie súčastí výchovy a vzdelávania podľa vlastného výberu – exkurzia, výlet, krúžok ... ( na tlačive ŠEVT ). Predloženie správy a vyúčtovania ( cestovný príkaz ).
 6. Záverečný pohovor, preukázanie vedomostí a samostatnosti v komunikácii k určeným témam.

 

 

 

Skúšobná komisia pri rozhodovaní o ukončení adaptačného vzdelávania berie do úvahy odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ktoré uvádza vo svojej záverečnej správe.

VÝSTAVA SALÓN 2013


POZVÁNKA

V MESIACOCH JÚN JÚL2013 SA KONÁ VÝSTAVA SALÓN 2013 V RENESANCNOM KAŠTIELI V GALANTE .

RIADITELSTVO ZUŠ GALANTA , RENESANCNÝ KAŠTIEL GALANTA , MESTO GALANTA ORGANIZUJÚ XI. ROCNÍK SALÓN 2013 . NA KTORÝ POZÝVAME UMELCOV PREZENTOVAT SVOJU TVORBU .

XI.SALÓN 2013 – od. 13.06.2013 do 24.08.2013 – galéria RENESANCNÝ KAŠTIEL ul. ESTERHÁZIOVCOV ,92401 GALANTA , TELEFÓN : 031 780 4731

KURÁTOR : PhDr. IVETA LENICKÁ

FOTO VYSTAVENÝCH DIEL TREBA POSLAT NA E-MAIL ADRESU
blankakastova@gmail.com , DO 20.MÁJA 2013 , LEN V JPG

ZBER DIEL : PRVÝ JÚNOVÝ TÝŽDEN 2013 , /DO 07.06.2013/

Absolventská výstava 2013


absolventska vzstava 2013

 

 

 

 

 

 

Sprva

o vsledkoch a podmienkach vchovno-vzdelvacej innosti Zkladnej umeleckej koly sdl.SNP 1000/30,Galanta

za

kolsk rok 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

Predklad : Akad.mal.Blanka Kstov, riaditeka ZU

Sprva bola prerokovan na pedagogickej rade koly zo da 02.07.2012.

Vchodisk a podklady :

1.   Sprva je vypracovan v zmysle Vyhlky Ministerstva kolstva SR . 9/2006 Z.z. Zo 16.12.2005 o truktre a obsahu sprv o vchovno-vzdelvacej innosti, jej vsledkoch a podmienkach kl a kolskch zariaden.

2.   Metodick usmernenie M SR . 10/2006-R k Vyhlke M SR . 9/2006-R Z.z.

3.   Koncepcia rozvoja koly 2011/2012

4.   tatt Zkladnej umeleckej koly

5.   Kalendr kultrnych podujat Zkladnej umeleckej koly v k.r. 2011/2012

6.   Profilcia koly

7.   Vsledky klasifikcia v kolskom roku 2011/2012

8.   Informcia innosti Rady koly pri ZU

9.   Vyhodnotenie prezentcie a spenej reprezentcie koly vo vtvarnom a tanenom odbore

10. Finann zabezpeenie koly

Sprva

o vsledkoch a podmienkach vchovno-vzdelvacej innosti Zkladnej umeleckej koly sdl.SNP 1000/30,Galanta

za kolsk rok 2011/2012

Zkladn identifikan daje o kole

 

Nzov koly : Zkladn umeleck kola

Adresa : Sdl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Telefn : 031 780 5395

Fax : 031 780 5395

e-mail. : zus-vo@stonline.sk

webov strnka : www.zusgalanta.sk

 

Zriaovate : Mesto Galanta

Riadite koly : Akad. mal. Blanka Kstov

Zstupca riad. koly :nie je

Vyuovac jazyk : Slovensk

Uebn plny : 1. stupe :

2. stupe :

- 1 -

Pedagogick zbor :

Riaditeka koly : Akad.mal.Blanka Kstov

Pedagogick zamestnanci :

 

Mgr.art.Zuzana Danikov

Mgr.art.Zuzana Hlavat

Raisa Bokov

Mria Mszroov

Rita Vargov

ubica Nemekov

Mgr. Dana Janebov

Mgr.Helena Sabov

Mgr.art.Martin Kochan

Mgr. Eva Jursov

 

Poznmka : V oktbri 2011 uiteka Mgr.Helena Sabov nastpila na matersk dovolenku, zastupujca uiteka Mgr.art.Zuzana Hlavat.

V kolskom roku 2011/2012 uiteka Mgr. Eva Jursov

na dlhodobej PN, zastupujci uite Mgr.art.Martin Kochan.

 

Nepedagogick zamestnanci :

Anna Wagnerov

Anna Palecskov

Katarna Vghov

Eva Polkov

 

Rada koly :

 

Fridrich Psota predseda

 

lenovia :

Mgr.art.Zuzana Hlavat

Anna Wagnerov

Katalin Vanya

ubica Nemekov

Erika Pomichalov

Silvia Bednrov

V Zkladnej umeleckej kole na sdl. SNP 1000/30 v Galante mme len skupinov vyuovanie.

-      2 -

Poet skupn vo vtvarnom a tanenom odbore v kolskom roku 2011/2012 ku 29.6.2012 bol 50 skupn, z toho v tanenom odbore 3 skupiny.

 

1.   Poet iakov v jednotlivch ronkoch vo vtvarnom odbore stav k 29.6.2012

 

Celkom

z toho chlapci

z toho dievat

Prpravn tdium

60

29

31

1. ro./I. stupe

78

31

47

2.ro./ I. stupe

85

28

57

3. ro./I. stupe

49

12

37

4. ro./I. stupe

37

12

25

5. ro./I. stupe

25

8

17

6. ro./I. stupe

36

5

31

7. ro.I. stupe

30

11

19

8. ro./I. stupe

27

7

20

1. ro. /II. stupe

5

1

4

2. ro./ II. stupe

3

1

2

3. ro./ II. stupe

1

0

1

4. ro./ II. stupe

6

1

5

Celkom

442

146

296

 

 

-      3 -

2.   Poet iakov v jednotlivch ronkoch v tanenom odbore stav k 29.6.2012

 

Celkom

z toho chlapci

z toho dievat

Prpravn tdium

2

0

2

1. ro./I. stupe

5

0

5

2.ro./ I. stupe

4

1

3

3. ro./I. stupe

4

0

4

4. ro./I. stupe

2

0

2

5. ro./I. stupe

3

0

3

6. ro./I. stupe

4

0

4

7. ro.I. stupe

3

0

3

8. ro./I. stupe

1

0

1

1. ro. /II. stupe

0

0

0

2. ro./ II. stupe

0

0

0

3. ro./ II. stupe

0

0

0

4. ro./ II. stupe

0

0

0

Celkom

28

1

27

 

 

 

 

 

-      4 -

Umeleck rada: Mgr. Eva Jursov preds.predmetovej komisie vtvarnho odboru,zastupujca Mgr.art. Zuzana Danikov

Mgr. Dana Janebov-preds.predmetovej komisie tanenho odboru

Kad uiteka zodpoved za svoju prcu rovnakm dielom.

 

Poet iakov spolu v jednotlivch ronkoch koly stav k 29.6.2012

 

Celkom

z toho chlapci

z toho dievat

Prpravn tdium

62

29

33

 

1.ro./I.stupe

83

31

52

2.ro./I.stupe

89

29

60

3.ro./I.stupe

53

12

41

4.ro./I.stupe

39

12

27

5.ro./I.stupe

28

8

20

6.ro./I.stupe

40

5

35

7.ro./I.stupe

33

11

22

8.ro./I.stupe

28

7

21

1.ro./II.stupe

5

1

4

2.ro./II.stupe

3

1

2

3.ro./II.stupe

1

0

1

4.ro./II.stupe

6

1

5

Celkom :

470

147

323

-      5 -

2.1. Zpis do 1. ronka

Poet iakov zapsanch do 1. ronka a prpravnho ronka : 145 z toho dievat : 85

Poet absolventov prvho a druhho stupa v kolskom roku 2011/2012

Prv stupe : 28 iakov

Druh stupe : 6 iaci

3. Hodnotenie a klasifikcia iakov 2. polrok : k.rok 2011/2012

Ronk

Poet iakov

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovan

1. ronk I.stupe

83

83

x

x

2. ronk I.stupe

89

89

x

x

3. ronk I.stupe

53

53

x

x

4. ronk I.stupe

39

39

x

x

5. ronk I.stupe

28

28

x

x

6. ronk I.stupe

40

40

x

x

7. ronk I.stupe

33

33

x

x

8. ronk I.stupe

28

28

x

x

1. ronk II.stupe

5

5

x

x

2. ronk II.stupe

3

3

x

x

3. ronk II.stupe

1

1

x

x

4. ronk II.stupe

6

6

x

x

Celkom :

408

408

0

0

Vetci iaci v kolskom roku 2011/2012 prospeli.

Vetci iaci v kolskom roku 2011/2012 prospeli s vyznamenanm.

-      6 -

4. Zamestnanci koly

 

Celkov poet zamestnancov k 06.2012

13

Z toho pedagogick zamestnanci fyzick

prepotane

9

8,22

Nepedagogick zamestnanci fyzick

prepotane

4

1,80

PREHAD NAPLNENIA VZDELANOSTI PEDAGOGICKCH ZAMESTNANCOV

Akad.mal.Blanka Kstov VVU v Bratislave, Kunstakademie Dusseldorf, prv atestan skka, Funkn vzdelanie

Mgr.Dana Janebov - PF v Nitre, prv atestan skka,

Mgr. art.Zuzana Danikov VVU v Bratislave, prieben vzdelvanie

MPC,zatuje sa aktualizanho vzdelvania

Mgr.art.Zuzana Hlavat VMU v Bratislave

Mgr. Helena Sabov - PF v Nitre, prieben vzdelvanie MPC, zatuje sa aktualizanho vzdelvania

 

Raisa Bokov Stredn umeleck kola dizajnu v Kijeve, prieben vzdelvanie MPC

ubica Nemekov UP v Kremnici, prieben vzdelvanie MPC

Mria Mszroov UP v Bratislave, prieben vzdelvanie MPC

Rita Vargov - UP v Kremnici, prieben vzdelvanie MPC

Mgr.art.Martin Kochan PFTU v Trnave,FVU VUT v Brne

Mgr. Eva Jursov PF v Nitre, prv atestan skka,

-      7 -

1.   AKTIVITY A PREZENTCIA KOLY NA VEREJNOSTI

Prehad vsledkov sa a vstav v kolskom roku 2011/2012

ITNOOSTROVSK PASTELKY 2011/2012

XIII.Medzinrodn sa vtvarnej tvorivosti det predkolskho veku

Poet zastnench det : 17

Medzinrodn vtvarn sa Eurpa v kole

Poet zastnench iakov : 15

Zoznam zastnench iakov:

Oliver Jablonk,Samuel ablatra,Rbert Keller,Adam Bokay,

Filip kodk,Simona Krajtrov,Tamara Pajtov, Dominik Sstek,

Tamara Rut Mikulov,Emma Lanczov,Barbara Perinovi,Lucia Sobolov,Michaela Torikov,Michaela Domanovsk,

Martina Domanovsk

 

Zkladn umeleck kola u tradine pripravuje De umeleckch remesiel.

14.12.2011 za prtomnosti 12 udovch umelcov sa v priestoroch ZU sa prezentovalo udov umenie za hojnho potu det a pozvanch host a priateov koly.

GABI 2012 BIENLE DETSKEJ VTVARNEJ TVORBY v Galante , Celoslovensk sa vtvarnej tvorby det tmou GABI 2012 bola FAREBN SVET

Vtvarnej sae sa zastnilo 27 ZU z celho Slovenska.Slvnostn vyhodnotenie GABI 2012 bolo da 18.aprla 2012.Z viac ako 700 prihlsench diel komisia ocenila vazov v tyroch sanch vekovch kategrich a hlavnmi a vedajmi cenami. Udelen boli aj dve pecilne ceny a to: Cena primtora mesta Galanta a Cena detskej poroty. Na vstave sa deti od 5 do 18 rokov prezentovali mabou, kresbou grafikou, kombinovanou technikou a keramikou.

Boli usporiadan dve rozsiahle vstavy vybranch vtvarnch prc det v priestoroch przemia Ms v Galante a Vlastivednho mzea v Galante.

 

-      8 -

Absolventsk vstava 2012

Da 8.6.2012 bolo slvnostn ukonenie tdia absolventov ZU 1.asti I.stupa zkladnho tdia ( 8 rokov tdia ) a 1.asti II.stupa zkladnho tdia ZU ( 4 rokov tdia ).

tdium vo vtvarnom a tanenom odbore ukonilo 36 absolventov.

Kultrny program vernise absolventskej vstavy zabezpeilo tanen oddelenie. Vystaven vtvarn prce absolventov v priestoroch przemia Ms s preveden v technikch : maba, grafika, potaov grafika, priestorov prce a keramika.

Absolventsk vstava 1.asti I.stupa zkladnho tdia ZU ( 4 rokov tdia ) sa nachdzala na paneloch v priestoroch Zkladnej umeleckej koly.

Tanen odbor :

Tanen sa ZLAT PALIKA Galanta, poriadan  CV v Galante. Programu sa zastnili Tanen sbor GALAGTIK, MAORETKY.

 

Slovensko krajina v srdci Eurpy 2012. 4.ronk celoslovenskej vtvarnej sae vtvarnch prc iakov ZU da 19.6.2012 sme odoslali prce naich iakov :

 

Simonka Kontrov,Alexandra Zvodsk,Dominik Pomichal, Miroslav Hrabovsk,Jaroslav Bednr,.Emma Andov,Kristna Kolaroviov, Tamara Pajtov, Matej Baluk, Jakub achtovsk, Veronika Galamboov,

Laura Glov , Zuzana Skorov, Nikolas Putera,Lilla Kissov,Emma Lanczov

Matej Medovarsk,Petra Kovcsov, Natlia Soldnov, Adrin Bernth, Kristin Oberman, Simona Patajv, Jn Gro,Rebeka Kovcsov, Mria Zreczky.

Barbara Panyikov, Annamria ghov, Nikol Nmethov,

Paula Gaov

 

 

 

-      9 -

SALN 2012

Zkladn umeleck kola poriadala u 11.ronk vstavy diel umelcov profesionlov so zameranm na umelcov pedaggov. Aj 21.6.2012 bola slvnostn vernis v Renesannom katieli v Galante. Na Salne 2012 vystavuje 25 umelcov. Vtvarn salny v Renesannom katieli svojou kvalitou robia dobr meno naej ZU v kultrnom ivote mesta Galanta.

 

alie aktivity a prezentcia koly na verejnosti :

SEPTEMBER 2011

Tvorba novho kolskho roka. Novoprijat iaci, zadelenie iakov. Nov pracovn plny.

DECEMBER 2011

De umeleckch remesiel

Tvoriv dielne

Tvorba vianonch a novoronch pozdravov

APRL MJ 2012

GABI 2012 BIENLE DETSKEJ VTVARNEJ TVORBY v Galante , Celoslovensk sa vtvarnej tvorby det tmou GABI 2012 bola FAREBN SVET

JN JL 2012

ABSOLVENTSK VSTAVA 2012

Vstava vtvarnch prc absolventov v priestoroch Mestskho radu Galanta

Vstava SALN 2012 profesionlov, pedaggov v priestoroch Renesannho katiea Galanta

 

 

- 10 -

6.Vyhodnotenie projektov a programov koly

1.   GABI 2012 BIENLE DETSKEJ VTVARNEJ TVORBY v Galante , Celoslovensk sa vtvarnej tvorby det tmou GABI 2012 bola FAREBN SVET

2.   Absolventsk vstava vtvarnch prc absolventov prvho a druhho stupa v kolskom roku 2011/2012 v priestoroch Mestskho radu Galanta

3.   Vstava SALN 2012 profesionlov, pedaggov v priestoroch Renesannho katiea Galanta

Projekty podporovan mestom Galanta.

 

8. Priestorov a materilno-technick podmienky koly

ZU sdl. SNP sa nachdza v priestoroch bvalch jasie. Triedy vytvraj relatvne dostatone monos pracova a tvori. Vyuovanie je skupinov. Zo strany vedenia koly i pedaggov je neustla snaha tieto podmienky zdokonaova.

Zlepenie podmienok vo vtvarnom i tanenom odbore dosahujeme obnovou a rekontrukciou koly.

kolu navtevuje vea iakov pri tomto rznorodom a nronom vyuovan je taktie dleit dodriavanie absoltnej hygieny.

9.1.Dotcie zo ttneho rozpotu na iakov

Rozpoet schvlen Rozpoet upraven

 

Mzdy a odvody 109 500 x

Prevdzka 29 000 x

Dotcia z Mesta 138 500 x

Vl. prjmy koln 15 000 x

Prjmy spolu 153 500 x

 

-      11 -

9.2.Prspevky na iaston hradu nkladov spojench s hmotnm zabezpeenm koly od rodiov alebo inej osoby, ktor m vyivovaciu povinnos

 

V kolskom roku 2010/2011 sme mali vlastn prjmy vo vke 20 064,16 EUR.

Z tchto finannch prostriedkov bolo pouitch v kolskom roku 2011/2012 na vmenu okien v alch priestoroch koly. alie stavebn a technick opravy. Poas letnch przdnin sa musia previes ntery stien asti koly, vmena kovovch kad na modelovanie, likvidcia vyradench predmetov v sklade a vytvorenie priestoru na archv.

9.5.In finann prostriedky zskan poda osobitnch predpisov

In prjmy za kolsk rok 2011/2012

Medzi in prjmy sme dostali :

roky 5,24

alej nm boli poskytnut elov finann prostriedky z rozpotu Mesta Galanta a to :

1.   Poskytnut elov finann prostriedky z rozpotu Mesta Galanta na projekty :

GABI 2012 v sume 200 , ktor boli pouit na tla pozvnok, plagtov, vekoplon tla, ptaa pred Vlastivednom mzeu a v priestoroch przemia Ms.

Absolventsk vstava 2012 v sume 250 uren na nkup knh pre absolventov, tla pozvnok a plagtov .

SALN 2012 v sume 250 na tla a grafick prce katalgov farebn A5 + oblka ako aj na tla pozvnok a plagtov.

elov finann prostriedky na odstrnenie havarijnho stavu-spadnut omietka vo vke 214,80 .

 

- 12 -

10. Cie v koncepnom zmere rozvoja koly na prslun kolsk rok a vyhodnotenie jeho plnenia

Zmerom rozvoja ZU , Sdl. SNP je kvalitn zdokonaovanie funknosti koly. Zveaovanie bohatstva po strnke duchovnej i materilnej.

ZU tvor vtvarn a tanen odbor.

 

 

V kole pracuje dev pedaggov a tyria zamestnanci nepedagogick.

Z dvodu kvalitnho fungovania zariadenia je dleit vedenie v poriadku radnej agendy, pedagogickej agendy triedna dokumentcia a dokumentcia koly. oho sprvnos potvrdila i ostatn ttna kolsk inpekcia.

kola mus by aj zaujmav, atraktvna, mus sa vedie presadi. Dobr kolu bude navtevova viacej iakov.

ZU na sdl. SNP vo svojom 20. ronej existencii preukazuje ndhern vsledky vo svojej umelecko-vchovnej innosti. Znan mnostvo ocenen za kolsk rok 2011/2012 je vsledkom kvalitnej prci pedaggov.

Je naim cieom si tento potencil uchova, obohati a alej rozvja.

Mme vysok spenos prpravy iakov a tudentov na stredn umeleck koly, univerzity umeleckho a umelecko-technickho zamerania.

V kolskom roku 2011/2012 bolo prijatch 5 tudentov na vysok koly univerzity umelecko-technickho zamerania :

 

 

 

 

-      13 -

CIELE :

1. Modern kola, modern pedagg, mdry iak.

Samozrejme kvalitn kola, kvalitn pedagg spen iak.

Vtvarn odbor je sasou veobecnho vzdelvania, ako vznamn esteticko vchovn predmet. Poskytuje vizulne zitky a sksenosti, rozvjanie vtvarnch schopnost a zrunost. U iakov hodnoti udsk artefakty, vizulne mdi a rieenie priestoru.

 

Rozvja produktvne vtvarn innosti v rznych tmach a technikch. Vyuva kresbu, mabu, grafiku, modelovanie, dekoratvne innosti, potaov grafiku.

kola disponuje vypaovacou pecou a hrniarskym kruhom. iaci maj takto monos rozvja svoju manulnu zrunos s formujcim sa estetickm ctenm.

Tanen odbor rozvja koordinciu myslenia a pohybov v oblasti klasickho tanca, modernho tanca a maoretiek.

2.   Podporova verejn prezentovanie sa iakov a zabezpei as talentovanch iakoch na saiach.

Vyhodnotenie plnenia koncepnho zmeru rozvoja koly 2011/2012

Koncepn pln a strategick koncepcia kolskho vzdelvacieho programu ZU s zaloen na tvorivom prstupe zameranom na potrebch a poiadavkch kolskho rozvoja : iakov, rodiov a kultrno-vzdelvacch organizci.

Veobecn ciele a poslanie ZU vychdzaj z koncepcie programu koly. Jeho obsahom je kvalitn plnohodnotn umeleck vzdelvanie naich iakov. Zkladn umeleck kola svojimi pecilnymi vzdelvacmi a kultrno-vchovnmi ciemi v plnej miere spa atribty umeleckej koly s vznamnm kultrno-vchovnm poslanm.

kola svojou innosou predstavuje vznamn sas programu vchovy a vzdelvania vo svojom regine.

-      14 -

Kultrne aktivity nho zariadenia s zko spt s prostredm v ktorom ijeme.

 

1.   De otvorench dver

2.   De umeleckch remesiel

3.   Tvorba vianonch a novoronch pozdravov

4.   GABI 2012

5.   Absolventsk vstava prc iakov

6.   Vstavy iackych prc v elokovanch triedach

7.   Vtvarn Saln umelcov-pedaggov v Renesannom katieli

V tanenom odbore mme dve kvalifikovan uiteky. Ich iaci vystupuj v spolonom programe zkladnej umeleckej koly.

Spoloensk vznam koly vrazne vzrast hlavne tm, ak nepostrdaten prnos poskytuje mladej populcie. Poet platiacich iakov v kolskom roku 2011/2012 bol 470.Sasn trend je tak, e diea a spolonos potrebuje aj zrunos, estetick ctenie. Schopnos cti, myslie a tvori. Tieto hodnoty odptavaj deti od nudy i aktivt, ktor neprospej jeho vvoju.

RADA KOLY je ustanoven v slade s paragrafom 24 Zkona . 596/2003 Z.z..,Vyhlky M SR . 230/2009 Z.z. a Zkona . 245/2009 Z.z. Je poradnm samosprvnym orgnom , ktor m na zreteli verejn zujmy iakov, ich rodiov , pedagogickch a nepedagogickch zamestnancov v oblasti vchovy a vzdelvania. Vyjadruje sa , presadzuje sprvy o celkovej innosti koly : vchovnej vzdelvacej innosti, pote tudujcich iakov, o tvorbe iakov a ich prezentciu, taktie je informovan o Koncepnom zmere rozvoja koly a jeho plnenia.

 

Rodiovsk zdruenie pri ZU : je dobrovon obianske zdruenie rodiov. Spolupracuje s vedenm koly , spolu sa podiela pri zabezpeovan kultrnych podujat koly a pri obohacovan vzahu rodiov ku kole a naopak. innos rodiovskho zdruenia sa rad schvlenmi stanovami, odporaniami SRRZ a ustanoveniami prslunch zkonov.

 

-      15 -

11.             Oblasti, v ktorch kola dosahuje dobr vsledky, oblasti , v ktorch s nvrhy opatren na skvalitnenie rovne vchovy a vzdelvania

 

Asi najlepie by bolo citova I. - V svojej innosti v pedagogickej i umeleckej kola dosahuje vborn vsledky. S to vsledky na domcich i zahraninch vstavch, saiach. Stopercentn spenos prijatia naich iakov na stredn umeleck koly, vysok koly umelecko-technickho zamerania a tanen konzervatrium. Dobr spoluprca s miestnymi kultrnymi organizciami i Z kolami a kolskmi zariadeniami. Pre ns je dleit v tchto aktivitch pokraova a ich zdokonaova.

 

Vypracovala

Akad. mal. Blanka Kstov

riaditeka koly

V Galante 10.07.2012

 

Prerokovan na pedagogickej rade :

 

V Galante, da : 2.7.2012

 

 

 

 

 

 

-      16 -

Vyjadrenie Rady koly :

Rada koly je oboznmen s vypracovanou sprvou,s vsledkami koly , priestorovmi a materilno - technickmi prostriedkami.

 

V Galante

 

Predseda Rady koly p. Fridrich Psota

 

 

meno a priezvisko................................

 

 

podpis................................ peiatka......................................

 

 

V Galante dtum : ......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      17 -

Salón 2012


plagat_salon2012