O nás

Vážení priatelia

Výchova detí a mládeže je vznešeným a náročným poslaním. Mesto Galanta v procese zmien, modernizácie nezabúda na aktívnu spoluprácu škôl, ktorá je prínosom do spoločnosti.

Základná umelecká škola ZUŠ – VO, sídlisko SNP č. 1000/30 v našom meste pôsobí 15 rokov. Existencia ZUŠ je zameraná na stály rozvoj, kvalitu a atraktívnosť, čoho výsledkom je množstvo ocenení získaných na domácej i zahraničnej pôde. Je výchovno – vzdelávacou inštitúciou, jej nadobudnuté skúsenosti ju posúvajú do centra kultúrneho a umeleckého diania v našom meste.

Ovocím úsilia sú mladé talenty , ale aj žiaci, ktorí svoj voľný čas využívajú zmysluplne.

Dovoľte mi na záver, zaželať učiteľom dobrých žiakov a spoločnú radosť z dosiahnutých výsledkov. Prajem Vám pevné zdravie a veľa tvorivých úspechov.


Ing. Alexander Mézeš
primátor mesta Galanta v rokoch 2002 - 2010

Základná umelecká škola s prenesenými kompetenciami, môžeme povedať: mestské zriadenie. Má dobré meno kvality, ale aj kvantity zapísaných žiakov. Sú tu mnohé ocenenia na domácej pôde i v zahraničí.

V priestoroch umeleckej školy sa rozvíjajú dva umelecké odbory a to výtvarný a tanečný. Máme skupinové vyučovanie. Nie všetci naši žiaci budú výtvarníci a tanečníci. Ale dobrá myšlienka nás všetkých spája, vzťah k umeniu, výchova k poľudšťovaniu, prijímanie kultúrnych hodnôt. Sme súčasťou mesta. Školské zariadenie, ktoré funguje podľa možností a potrieb mesta. Zúčastňujeme sa kultúrneho života mesta. Naša škola v svojom pôsobisku poriada každoročne výstavu výtvarných prác našich žiakov a študentov v priestoroch Vlastivedného múzea. Najnavštevovanejšou výstavou a galériou mesta sú priestory MsÚ, kde každoročne poriadame Absolventskú výstavu, taktiež už piatykrát naša ZUŠ poriada medzinárodnú výstavu umelcov „SALON“, v priestoroch Renesančného kaštiela.

Tanečné oddelenie sa zúčastňuje rôznych slávnostných vystúpení. Máme dobrú spoluprácu s ostatným kultúrnym ustanovizňami v meste. Pripravujeme študentov, žiakov na stredné umelecké školy, tanečné konzervatórium, vysoké školy, univerzity umeleckého a umeleckotechnického zamerania.

Naše mesto si uvedomuje hodnoty, dobré výsledky na poli výchovy a vzdelávania. Máme možnosti zúčastňovať sa kultúrneho života mesta, čím sa stávame jeho súčasťou. Sme radi, že mesto chápe našu úlohu. Zabezpečujeme vzdelanie a výchovu priemerne 480 – 500 deťom. Pri dnešných aktivitách a neustále narastajúcom počte žiakov počítame s dobrou perspektívou do budúcnosti.

Vzdelávanie u našich pedagógov je prakticky celoživotné. Rôzne semináre, kurzy, výstavy, vlastná umelecká tvorba.

Učebné osnovy sú zrovnateľné so štandardami základných umeleckých škôl, v skratke. Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov skupina mladých výtvarníkov L. Čarný, D. Fischer a J. Mudroch po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobili na základných umeleckých školách. Oni voľne naväzovali na Pedagogický denník Paula Kleea ... Alternatívny prístup je ZROVNATEĽNOSŤ ... taktiež výtvarný prejav tvorbou výtvarných projektov, zahraničie.

Tanečný odbor vedú učiteľky – tanečnice s odborným vysokoškolským vzdelaním. V škole fungujú predmetové komisie a umelecká rada.


Akad. mal. Blanka Kästová
riaditeľka školy